Salgs- og betalingsbetingelser

Her er vores

Salgs- og betalingsbetingelser

Parterne har indgået følgende aftale om levering af Booking Board til Organisationen (Aftalen). Organisationen har ved at anvende Booking Board også truffet aftale om at anvende Booking Boards betalingsløsning, og derfor skal betingelser vedrørende medlemmets betaling og vilkår fremgå på Organisationens betalingsside. Det er disse betingelser medlemmet præsenteres for og som skal ses som en forlængelse af eller tillæg til Organisationens egne betingelser.

Aftalens genstand

Ved Aftalen er indgået aftale mellem Leverandøren og Organisationen om Leverandørens levering af et online system (Booking Board), som er et værktøj udviklet til træningscentre. Booking Board håndterer de administrative opgaver, som er forbundet med drift af træningscentre, herunder medlemsstyring, holdoversigt og betalingsoversigt, samt håndtering af transaktioner mellem træningscentret og deres kunder (medlemmerne).

Produktbeskrivelse

Booking Board er et Software As a Service Produkt og er 100% onlinebaseret.

Booking Board styrer administrative opgaver enhver organisation der har behov for tilmeldinger, skal varetage. Disse opgaver omfatter håndtering af medlemmer, holdtilmelding, kontingentbetaling, begivenheder o. lign. samt kommunikation mellem Medlemmerne og Organisationen via e-mail og SMS. Booking Board administrerer alt, der vedrører denne proces, såsom betaling, online og offline, fakturaer etc.

Det er en forudsætning at der placeres cookies fra Booking Board (og fra Google Analytics i det tilfælde at der afvikles analyser fra Google) på den URL (hjemmeside) hvorpå Booking Board afvikles.

Booking Board benytter Stripe som betalingsløsning, og Stripe er ansvarlig for håndtering af transaktioner mellem Medlemmernes betalingskort og Organisationen.

Booking Board håndterer alle betalinger mellem Medlemmerne og Organisationen, herunder betalinger for tilmelding til kontingent, webshop og arrangementer. Medlemmernes betalinger gennemføres enten via Booking Boards hjemmeside eller Organisationens egen hjemmeside. Selve betalingstransaktionen foretages af Stripe. Stripe sørger for, at Medlemmernes betalinger overføres til Organisationens bank.

Leverandøren kan opkræve et gebyr fra Medlemmet i forbindelse med Medlemmets betaling.

Det er en forudsætning for betaling via Booking Boards hjemmeside, at Medlemmet er tilmeldt betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Leverandøren og Stripe og evt. andre betalingsindløsere, som Leverandøren måtte anvende.

Drift

Leverandøren varetager al drift vedrørende Organisationens Booking Board.

Leverandøren kan til enhver tid anvende eksterne leverandører til at varetage opgaver, som Leverandøren anser for nødvendige i relation til driften af Booking Board.

Leverandøren er ansvarlig for, at der dagligt tages backup af Booking Boards database, og at backuppen opbevares på et eller flere forsvarlige steder.

Leverandøren er ansvarlig for at opdatere serverne og database programmel med de nyeste sikkerhedspatches samt at sikre, at sikkerhedssoftware i form af firewalls og antivirus programmel og lign. konstant er opdateret med de nyeste versioner.

Kontraktforholdets opstart

Enhver opstart aftales individuelt mellem Leverandøren og Organisationen, men som udgangspunkt opsætter Leverandøren Booking Board i et testmiljø på en nærmere specificeret internetadresse, hvor Booking Board kan testes og afprøves af Organisationen selv eller i samarbejde med Leverandøren. Når Organisationen er tilfreds med Booking Board, omdannes testmiljøet til den egentlige Booking Boardplatform for Organisationen.

Et eksempel på et muligt opstartsforløb kan fremsendes efter ønske.

Leverandøren leverer uden betaling undervisning i et rimeligt og relevant omfang, således at Organisationen kan drive Booking Board. Undervisningen er begrænset til kun at omfatte de personer i Organisationen, der er med til at implementere Booking Board. Tiltræder der nye personer i Organisationen, er disse ikke omfattet af den gratis undervisning. I stedet tilbydes evt. et seminar mod betaling.

Nærværende Aftale mellem Leverandøren og Organisationen anses for gyldig og accepteret i sin fulde udstrækning, hvis organisationen har taget Booking Board i brug, selvom nærværende Aftale ikke er skrevet under af organisationen.

Pris- og betalingsbetingelser

Betaling for brug af Booking Board (licens) er fastsat enten ud fra prisoversigten der kan ses på www.bookingboard.io eller via anden aftale

Prisen for en licens beregnes ud fra antallet af medlemmer i Organisationen. Organisationen er derfor forpligtet til at oplyse Leverandøren om væsentlige ændringer i antallet af medlemmer. Leverandøren foretager selv kontroller af medlemsantallet, og Leverandøren kan ændre prisen, hvis antallet af medlemmer efter Leverandørens skøn har ændret sig væsentligt.

Der beregnes 25 øre pr. sendt SMS. Prisen for SMS er ikke indeholdt i Licensen.

Faktura fremsendes til Organisationen per e-mail medmindre andet er aftalt. Betaling sker forud månedligt, og skal ske inden 14 dage fra faktura dato til betalingslinket i fakturaen. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned.

Rettighederne til data og software

De data, der bliver indtastet i Booking Board, tilhører Organisationen. Organisationen kan til enhver tid få eksporteret de fleste af de indtastede data til henholdsvis Excel eller PDF. De data, Medlemmerne taster ind i Booking Board, ejes af Medlemmerne selv. Al data slettes hos Leverandøren ved Aftalens ophør.

Leverandøren har ejendomsretten, ophavsretten samt enhver anden rettighed til den software, som Booking Board er udviklet med.

Kundens ansvar

Kunden har ansvar for at informere medlemmer om at billeder af medlemmer kan forekomme og hvorledes dette kan afmeldes.

Løbetid og opsigelse

Aftalen mellem Parterne er indgået indtil opsigelse.

Kunden kan frit og til enhver tid uden varsel opsige abonnement og aftale med Booking Board.

Aftalen kan til enhver tid opsiges af Booking Board med et forudgående skriftligt varsel på 1 måneder til udløbet af en kalendermåned. Dog kan der være særlige vilkår, se Punkt 9.

Der kan være særlige aftaler og kampagner med andre nærmere fastsatte løbetider og vilkår.

Misligholdelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse eller anden årsag som Leverandøren finder kan Aftalen ved skriftligt påkrav opsiges med øjeblikkelig virkning.

Væsentlig misligholdelse anses at foreligge ved bl.a. misbrug af Booking Board, misbrug af Booking Board varemærker, betalingsmisligholdelse samt når konkurs, betalingsstandsning eller indledning af forhandlinger om rekonstruktion, frivillig eller tvangsakkord indtræder.

Ændring i ejerforhold

I tilfælde af ændringer i Leverandørens ejerforhold, kan Organisationen ikke frigøre sig fra Aftalen eller kræve Aftalen genforhandlet.

Den nye leverandør er dog forpligtet til at indtræde i Aftalen med Organisationen på de eksisterende vilkår.

Support

Leverandøren tilbyder teknisk support på Booking Board ved opsætning samt ved daglig brug.

Support for tredjeparts programmel ydes kun i situationer, hvor det findes relevant af hensyn til driften af Booking Board.

Support til brugen af samt driften af Booking Board er gratis for alle brugere i Organisationen og således indregnet i Licensen. Support kan dog ikke anvendes som egentlig uddannelse af brugere af Booking Board, idet sådan uddannelse skal ske ved seminarer afholdt af Leverandøren eller undervisning efter nærmere aftale med Leverandøren.

Booking Board support bestræber sig på at besvare alle indkomne mails inden for to timer på hverdage i tidsrummet 08.00-15.00. En egentlig afhjælpning af et givent problem kan ikke garanteres inden for denne svartid, men der gives svar på hvornår og hvordan problemet kan afhjælpes. Booking Board supports telefontid er angivet på Booking Boards hjemmeside.

Opdateringer til Booking Board

Fremtidige opdateringer til Booking Board bliver automatisk implementeret. Implementeringen foretages uden ekstra beregning for Organisationen.

Leverandøren bestræber sig på, at implementeringen sker uden unødig gene eller besvær for Organisationen og Medlemmerne.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren er ikke ansvarlig over for Organisationen for nogen form for følgeskade eller tab, herunder indirekte tab, som følge af Organisationens fejlagtige brug af Booking Board eller anvendelse af andet programmel i samarbejde med Booking Board.

Leverandøren er endvidere ikke ansvarlig for Organisationens ydelser til Medlemmerne. Leverandørens ansvar er begrænset til Leverandørens ydelser, som er indeholdt i Booking Board. Når transaktioner mellem Organisationen og Medlemmet håndteres af Booking Board, er Leverandørens ansvar således begrænset til selve transaktionen, og omfatter ikke selve den ydelse, som formidles ved transaktionen.

Reklamationer

Leverandøren er udelukkende ansvarlig for ydelser indeholdt i Booking Board. Når en vare eller ydelse formidles via Booking Boards hjemmeside, er Leverandørens ansvar begrænset til formidlingen. Leverandøren er således ikke ansvarlig for Organisationens ydelse til Medlemmet.

Leverandøren modtager derfor alene reklamationer fra Organisationen eller Medlemmerne vedrørende Leverandørens ydelser indeholdt i Booking Board, herunder håndteringen af Medlemmets betaling. Reklamationer fra Medlemmer vedrørende ydelser, varer samt ethvert andet produkt eller enhver anden forpligtelse, der formidles mellem Organisationen og Medlemmerne via Booking Boards hjemmeside, skal rettes mod Organisationen, og er Organisationens ansvar alene.

Force majeure

Leverandøren er ikke forpligtet til at yde erstatning for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis dette skyldes forhold uden for Leverandørens kontrol.

Lovvalg og værneting

Aftalen skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Som værneting er aftalt Københavns Byret med sædvanlig ankemulighed.