Firmaoplysninger

Booking Board ApS
Aabenraavej 44, 6100 Haderslev, Danmark
CVR: DK43231952

Indholdsfortegnelse

  1. Accept
  2. Betaling
  3. Ophør
  4. Fortrolighed
  5. Sikkerhed
  6. Begrænsninger i Booking Boards ansvar

Accept

Disse forretningsbetingelser gælder for alle Booking Boards kunder. Accept af disse er en forudsætning for at benytte Booking Board. Slutbrugerne (Booking Boards kunders kunder) behøver ikke forholde sig til disse forretningsbetingelser. Slutbrugerne skal i stedet acceptere Booking Boards kunders forretningsbetingelser, når de opretter en profil hos Booking Boards kunder.

Betaling

Betaling for Booking Board sker altid forud. Booking Board fremsender en faktura som skal betales inden 14 dage fra betalingsperiodens start, dog er betalingsfristen 14 dage fra fakturadato, hvis fakturaen fremsendes efter betalingsperiodens start. Booking Board vil forsøge at trække pengene automatisk via kundens tilkoblede betalingskort i Stripe. Hvis betaling ikke sker inden for 14 dage, har Booking Board ret til at lukke for adgangen til systemet, dog vil vi selvfølgelig altid først sikre os at betalingen ikke er udeblevet ved en fejl.

Ophør

Kunden kan til enhver tid opsige samarbejdet uden varsel og vælge, om systemet skal køre videre til den betalte periodes ophør eller lukkes med det samme. Bindingsperioden på en løbende måned plus en måned, indtræder på det aftalte tidspunkt for opstart eller når første faktura er betalt. Booking Board kan under normale forhold opsige samarbejdet med 3 mdrs. varsel uden yderligere begrundelse. I tilfælde hvor Booking Board har viden eller begrundet mistanke om at kunden misbruger systemet til andet end det tiltænkte formål (booking og betaling for hold, kurser og produkter) eller kunden ved sin anvendelse af systemet bevirker at systemet bliver unormalt langsomt eller på anden måde ubrugeligt for Booking Boards andre kunder og ikke ændrer praksis efter anmodning, kan Booking Board opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. Hvis Booking Board opsiger samarbejdet inden den betalte periodes udløb, tilbagebetaler Booking Board de overskydende måneder.

Der er 6 måneders bindingsperiode på Pay as you grow pakkenløsningen. Efter 6 måneder overgår Pay as you grow til løbende måned plus en måneds binding.

Fortrolighed

De data, som bliver opsamlet i Booking Board gennem kundens og slutbrugernes brug af systemet, tilhører kunden. Booking Board har ingen ret til disse data og ved samarbejdets ophør bliver de slettet fra systemet. Booking Board vil aldrig videregive/videresælge data til tredjepart uden kundens udtrykkelige samtykke. Booking Boards medarbejdere har forpligtet sig til ikke at videreformidle informationer, hverken om Booking Boards kunder eller Booking Boards kunders kunder. Se i øvrigt Databehandleraftalen som er et tillæg til Forretningsbetingelserne.

Sikkerhed

Booking Board opretholder et sikkerhedsniveau som er passende i forhold til de typer information, systemet behandler. Dvs stamoplysninger som navn, adresse, mv., samt oplysning om køb, tilmelding, mv., men som udgangspunkt IKKE særligt følsomme personlige oplysninger som helbredsoplysninger, CPR-numre, race, seksualitet, etc. Booking Board behandler heller ikke kreditkortnumre. De håndteres af 3.-part betalingsudbydere, f.eks. Billwerk+ eller Stripe.

Begrænsninger i Booking Boards ansvar

Booking Board gør sig store anstrengelser for at sikre vores kunders datas integritet, fortrolighed og systemets oppetid. Men vi kan ikke garantere 100% oppetid eller sikre os 100% imod fejl. Kunden accepterer at Booking Board under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for de skader (økonomisk, juridisk, omdømmemæssigt, mm), som kunden evt. lider som følge af fejl hos Booking Board eller vores underleverandører.